اتاق عمل بيمارستان مردم داراي سه اتاق،  مجهز به دستگاههاي فيكو، ميكروسكوپ چشمي ، ENT ، دستگاه لاپاراسكوپي ، آندوسكوپي ، سنگ شكن ، نور سرد و مجهز به بروز ترين دستگاه هاي بيهوشي مي باشد .

بيشترين اعمال جراحي شامل جراحي هاي زنان (سزارين، سيستوسل ركتوسل ، هيستركتومي و..)عمل هاي چشم مانند (كاتاراكت ، بلفارو و …) اعمال اورولوژي (TUL ,TUR-P  دبل جي گذاري و …) گوش حلق بيني (سپتو ، لوزه و …) و مغز و اعصاب و اورتوپدي و … ؛ مي باشد.

اتاق عمل به صورت شبانه روزي فعال بوده و اعمال اورژانسي در اولويت اين مركز قرار دارد .

تلفن داخلي:

264 – 263