پزشکان ارتوپد

دکتر افشين حسابي
متخصص ارتوپدی
دکتر مجتبی تاج بخش
متخصص ارتوپدی
دکتر كوروش فاتح
متخصص ارتوپدی
دكتر فرهاد بي‍‍‍ژن زاده
متخصص ارتوپدی