پزشکان اطفال

دکتر کوروش کوثری
فوق تخصص اطفال
دکتر فرهاد فیروز بخت
متخصص اطفال
دکتر علیرضا امینیان
فوق تخصص اطفال
دکتر جواد ذوقی
متخصص اطفال