اورژانس

بخش اورژانس

این واحد به صورت 24 ساعته و با کادر مجرب پزشکی و پرستاری آماده ارائه خدمات درمانی به  مراجعین گرامی می باشد.

حضور فعال پزشک طب اورژانس در این بخش از مزیت های این بخش است.

انجام اقدامات اولیه و حیات بخش در اتاق احیای قلبی و ریوی (CPR) و اقدامات اولیه لازم جهت Primary PCI _ اداره مصدومین ترومایی_ارتوپدی_ارائه خدمات پرستاری بر اساس استاندار های سازمان نظام پرستاری از خدمات ارائه شده در این بخش می باشد.

برخی از خدمات بخش اورژانس بیمارستان مردم عبارت است از:

  • ارائه خدمات مربوطه به مصدومین حوادث
  • ارائه خدمات مربوطه به فوریت های داخلی_جراحی
  • ارائه خدمات اورژانس احیاء قلبی ریوی در موارد ایست قلبی
  • اخذ پذیرش از سایر مراکز درمانی در صورت خالی نبودن تخت
  • انجام اعمال جراحی اورژانسی و کوچک مثل بخیه زدن زخم و ختنه