تعرفه های درمانی

ردیف

نام عمل جراحی

بیمه پایه (ریال)

نیروهای مسلح (ریال)

بیمه پایه + بیمه تکمیلی (ریال)

آزاد (ريال)

1

کورتاژ تشخیصی

25،000،000

3،000،000

1،000،000

35،000،000

2

کورتاژ تخلیه ای

27،000،000

4،000،000

1،000،000

37،000،000

3

کورتاژ تخلیه ای

32،000،000

6،000،000

2،000،000

40،000،000

4

زایمان طبیعی

40.000.000

8.000.000

5.000.000

45.000.000

5

سزارین (نخست)

62.000.000

18.000.000

5.000.000

77.000.000

6

سزارین (تکراری)

60.000.000

18.000.000

5.000.000

77.000.000

7

سزارین + کیست تخمدان

72.000.000

20.000.000

10.000.000

90.000.000

8

سزارین + میومکتومی

75.000.000

20.000.000

15.000.000

95.000.000

9

سزارین + TL (بستن لوله)

67.000.000

20.000.000

8.000.000

87.000.000

10

سزارین + اسکاروتومی

72.000.000

20.000.000

10.000.000

87.000.000

11

سزارین + لیپکتومی

78.000.000

20.000.000

12.000.000

95.000.000

12

حاملگی خارج از رحم EP

55.000.000

5.000.000

2.000.000

72.000.000

13

سرکلاژ

25.000.000

8.000.000

6.000.000

32.000.000

14

کیست بارتولن

27.000.000

4.000.000

2.000.000

37.000.000

15

کیست تخمدان

40.000.000

6.000.000

2.000.000

53.000.000

16

واریکسل یک طرفه

30.000.000

5.000.000

2.000.000

37.000.000

17

واریکسل دو طرفه

40.000.000

7.000.000

2.000.000

52.000.000

18

میومکتومی از راه واژن

29.000.000

5.000.000

2.000.000

39.000.000

19

میومکتومی از راه شکم

52.000.000

8.000.000

2.000.000

72.000.000

20

هسیترکتومی شکمی

61.000.000

10.000.000

5.000.000

78.000.000

21

هسیترکتومی شکمی (Burch)

68.000.000

15.000.000

5.000.000

87.000.000

22

هسیترکتومی کامل از راه شکم

78.000.000

15.000.000

5.000.000

98.000.000

23

هسیترکتومی واژینال

87.000.000

20.000.000

5.000.000

110.000.000

24

اورکیوپکسی از طریق شکم

42.000.000

5.000.000

3.000.000

55.000.000

25

یک چشم DCR

42.000.000

5.000.000

2.000.000

55.000.000

26

بستن لوله TL

42.000.000

-

-

42.000.000

27

ارکیکتومی

45.000.000

5.000.000

2.000.000

55.000.000

28

بی اختیاری مدفوع (اسفنکتروپلاستی)

48.000.000

7.000.000

2.000.000

60.000.000

29

بی اختیاری ادراری (اسلینگ)

45.000.000

5.000.000

2.000.000

58.000.000

30

آپاندیس

47.000.000

7.000.000

3.000.000

62.000.000

31

خارج کردن DJ استنت دائمی

17.000.000

2.000.000

1.000.000

24.000.000

32

برداشتن تومور مثانه TURT- پروستات از راه مجرا TURP

75.000.000

10.000.000

3.000.000

98.000.000

33

پروستات از راه مجرا TURP

65.000.000

8.000.000

2.000.000

85.000.000

34

جراحی پروستات

60.000.000

6.000.000

4.000.000

80.000.000

35

برداشتن تومور مثانه TURBT

35.000.000

3.000.000

1.000.000

45.000.000

36

Tul

52.000.000

9.000.000

2.000.000

65.000.000

37

DJ خروج + TUL

58.000.000

10.000.000

2.000.000

70.000.000

38

شکستن یا خارج کردن سنگ کلیه RIRS

78.000.000

10.000.000

2.000.000

98.000.000

39

دوطرفه RIRS

90.000.000

15.000.000

5.000.000

130.000.000

40

TUL - RIRS

75.000.000

12.000.000

5.000.000

110.000.000

41

لوزه

36.000.000

3.000.000

1.000.000

47.000.000

42

آندومتریوز شکمی

52.000.000

8.000.000

3.000.000

68.000.000

43

سیستوارتروسکوپی یا یورتروسکپی

28.000.000

3.000.000

2.000.000

39.000.000

44

تنگی مجرا

25.000.000

3.000.000

2.000.000

33.000.000

45

سپتوپلاستی

28.000.000

5.000.000

2.000.000

42.000.000

46

باز کردن سینوس بینی (پارانازال)

75.000.000

18.000.000

5.000.000

90.000.000

47

بازکردن سینوس بینی (با اندوسکوپ)

85.000.000

20.000.000

5.000.000

100.000.000

48

سپتو رینو پلاستی

-

-

-

41.000.000

49

سیستوسل رکتوسل با ترمیم آنتروسل

48.000.000

6.000.000

3.000.000

58.000.000

50

سیستوسل و رکتوسل

40.000.000

6.000.000

2.000.000

53.000.000

51

ترمیم رکتوسل

33.000.000

5.000.000

2.000.000

50.000.000

52

سینوس پیلونیدال

30.000.000

3.000.000

2.000.000

43.000.000

53

شکستگی بازو

63.000.000

12.000.000

5.000.000

85.000.000

54

شکستگی بینی

26.000.000

4.000.000

2.000.000

32.000.000

55

فتق اینگوئینال اولیه

39.000.000

4.000.000

2.000.000

50.000.000

56

فتق اینگوئینال دوطرفه (چپ و راست)

48.000.000

6.000.000

3.000.000

63.000.000

57

فتق شکمی یا انسیزیونال

52.000.000

5.000.000

3.000.000

65.000.000

58

فتق نافی

39.000.000

3.000.000

1.000.000

52.000.000

59

فیشر و فیستول آنال

36.000.000

5.000.000

2.000.000

45.000.000

60

بلفارو پلاستی یک چشم

-

-

-

45.000.000

61

بلفارو پلاستی دو چشم

-

-

-

60.000.000

62

بلفارو پتوز یک چشم

45.000.000

10.000.000

5.000.000

60.000.000

63

بلفارو پتوز دو چشم

55.000.000

15.000.000

5.000.000

70.000.000

64

کاتاراکت

40.000.000

5.000.000

2.000.000

55.000.000

65

آبسه پری انال

26.000.000

4.000.000

2.000.000

39.000.000

66

پرینئوپلاستی

-

-

-

37.000.000

67

لابیوپلاستی

-

-

-

33.000.000

68

کوله سیستکتومی (سنگ کیسه صفرا)

58.000.000

12.000.000

3.000.000

80.000.000

69

کوله سیستکتومی با لاپروسکوپ

65.000.000

12.000.000

3.000.000

87.000.000

70

هموروئید

26.000.000

4.000.000

2.000.000

37.000.000

71

هیستروتومی شکمی

58.000.000

10.000.000

3.000.000

70.000.000

72

لیپکتومی (زیبایی)

-

-

-

52.000.000

73

لیپکتومی (آبدومینوپلاستی)

-

-

-

85.000.000

74

هایمنکتومی

-

-

-

26.000.000

75

تعویض مفصل زانو(آرتروپلاسی زانو)

82.000.000

15.000.000

5.000.000

110.000.000

76

تعویض مفصل لگن

88.000.000

15.000.000

5.000.000

120.000.000

77

ورود IUD

-

-

-

26.000.000

78

خروج IUD

17.000.000

2.000.000

1.000.000

23.000.000

79

ترمیم هیپوسپادیاس ( کودکان)

87.000.000

15.000.000

5.000.000

11.000.000

80

ختنه

25.000.000

4.000.000

1.000.000

33.000.000

81

نوروپلاستی (CTS) یک دست

28.000.000

5.000.000

2.000.000

39.000.000

82

جراحی ستون فقرات (دیسک کمر)

150.000.000

50.000.000

12.000.000

220.000.000

83

یک شب اقامت در CCU

32.000.000

4.000.000

2.000.000

40.000.000

84

یک شب اقامت در NICU

42.000.000

10.000.000

10.000.000

55.000.000

85

یک شب اقامت در ICU

42.000.000

7.000.000

5.000.000

55.000.000

86

یک شب اقامت در نوزادان

15.000.000

3.000.000

2.000.000

20.000.000

87

یک شب اقامت در بخش عمومی

15.000.000

3.000.000

1.000.000

20.000.000

88

یک شب اقامت در اتاق 2 تخته

19.000.000

4.000.000

1.000.000

25.000.000

89

یک شب اقامت در اتاق خصوصی

25.000.000

6.000.000

3.000.000

30.000.000