پزشکان جراح عمومی

دکتر اکبر معدنی پور
جراح عمومی
دکتر ثریا مکنونی نژاد
جراح عمومی
دکتر عسگری عباس زاده
جراح عمومی
دکتر امین گرجی زاده
جراح عمومی