پزشکان جراح عمومی

دکتر اکبر معدنی پور
جراح عمومی
دکتر ثریا مکنونی نژاد
جراح عمومی
دکتر عسگری عباس زاده
جراح عمومی
دکتر امین گرجی زاده
جراح عمومی
دكتر علي سبز
جراح عمومی
دكترحسين تاروردي زاده
جراح عمومی