پزشکان داخلی

دکتر بیجند گودرز
متخصص داخلی
دکتر حمید کرباسی
متخصص داخلی