رسالت و چشم انداز

رسالت بيمارستان مردم (MISSION)

اين بيمارستان به عنوان يك مركز تشخيصي و درماني با مشاركت كاركنان متعهد و متخصص، خدمات درماني خود را بر مبناي موازين بهداشت و درمان كشور ،با رعايت اصول زير دنبال مي نمايد:

  • ارتقاء سطح سلامت و آگاهي گيرندگان خدمت
  • ارائه خدمات درماني بهينه با رعايت اصول اخلاق پزشكي براي بيماران و مراجعين

دورنما (VISION)

دستيابي به بيمارستاني هوشمند با بهره گيري ازتكنولوژي روز دنيا و توسعه خدمات تخصصي و فوق تخصصي درماني و پزشكي پيشرفته و ارتقاء جايگاه بيمارستان به مركزي نمونه در گردشگري سلامت برابر با استانداردهاي ملي و بين المللي تا سال 1402

ارزش ها

1)         حفظ كرامت و ارزش هاي انساني و اخلاق حرفه اي در پرتو تعاليم الهي

2)         تاكيد بر آموزش و ارائه بستري مطلوب جهت كمك به حفظ سلامت بيماران ،پزشكان ،كاركنان و مراجعين

3)         اهتمام به شايسته سالاري ، عدالت محوري مسئوليت پذيري و پاسخگويي در قبال مددجويان وكاركنان و مسئولين

4)         توجه به ملاحظات زيست محيطي