شنوايی سنجی

وجود واحد شنوايي سنجي به متخصصين محترم گوش و حلق و بيني كمك مي كند تا كليه پروسيجرهاي درماني مربوط به مراجعين محترم را در اين بخش انجام دهند .این بخش جهت سهولت دسترسی مراجعین و بیماران در طبقه همکف بیمارستان واقع شده است.