پزشکان طب فيزيكی

دکتر مصطفی شفیع تبار

متخصص طب فيزيكي و توانبخشي