هیات مدیره

جناب آقای دکتر عباس فهیمی
رئیس هیات مدیره
سرکار خانم دکتر صبا کرم
عضو هیات مدیره
جناب آقای دکتر مجید رادفرد
مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره