برگزاری جشن بزرگداشت روز جهانی نوزاد نارس در بیمارستان مردم