اقدامات پیشرفته حفظ حیات( Advance Life Support ) شامل روش های حفظ گردش خون (ماساژ) ، راه هوایی (لوله گذاری) ، تهویه و اکسیژناسیون با استفاده از ابزارهای خاص است.
بهترین زمان برای نجات جان فردی که دچار ایست قلبی – ریوی شده است ۴ تا ۶ دقیقه اول می باشد(زمان طلایی) ، زیرا پس از آن حتی با وجود زنده ماندن بیمار ، به احتمال زیاد آسیب های زیاد و جبران ناپذیری برای او به جا می ماند.
هدف اولیه احیاء قلبی – ریوی(CPR) ، یک مغز سالم و یک بیمار دارای عملکرد مطلوب است .
در بزرگسالان بطور عمده ایست قلبی بدلیل اختلالات ریتم قلبی عارض می گردد.
اولین اقدام موثر در احیاء ماساژ قلبی است ، ماساژ باید با سرعت و قدرت مناسب صورت گیرد .
در کنار ماساژ قلبی تهویه تنفسی دارای اهمیت فراوانی است .
داروهای موثر بر روی سیستم گردش خون و در نهایت استفاده از شوک و مدیریت مناسب در انجام منظم و توالی صحیح مراحل احیاء ، در نتیجه احیاء نقش تعیین کننده ای دارد .