روز دو شنبه ١٣ تير ماه
“مدير عامل محترم بنياد علوى ” ، آقاى مهندس خاوه اى و”سرپرست هدلدينگ پايا سلامت سينا ” آقاى مهندس اصلاح با حضور در بيمارستان مردم از نزديك در جريان روند ارائه خدمات در اين مركز قرار گرفتند.
و با همراهي رياست بيمارستان جناب آقاي دكتر رادفرد وسوپروايزر شيفت در ابتدا از بخش هاى مختلف درماني بازديد نمودند و با گفتگو با مراجعين و بيماران، نحوه خدمت رساني به بيماران را بررسي نمودند.
ضمن دیدار با کارکنان در رده هاى شغلى مختلف ، در خصوص خدمات، فرآیندها و مسائل مختلف گفتگو شد. و همچنين قول مساعدت در خصوص برخورداري پرسنل از خدمات رفاهي بنياد علوي و راه كارها ي مختلف جهت ارائه خدمات بهتر و مطلوب تر به كاركنان بنياد و همچنين عقد قرارداد جهت ارائه خدمات به محرومين را دادند.
همچنين با توجه به ارائه گزارش عملكرد بيمارستان توسط دكتر رادفرد رياست بيمارستان ، در جريان پيشرفت آمارو سير صعودي بيمارستان قرار گرفتند .
در انتها ايشان ، روند درمان بيماران را مطلوب و شايسته تقدير دانستند.