تقدير ازسركار  خانم دكتر پرستنده چهر متخصص زنان و زايمان

كه در مرداد ماه ١٤٠١ بيشترين آمار زايمان طبيعي را در بيمارستان مردم داشته اند ، با اهدا لوح تقدير و هديه از طرف رياست بيمارستان در جلسه ليدرشيپ با حضور كليه مديران اجرائي و مسئولين به عنوان پزشك زنان با بهترين عملكرد در ترويج زايمان طبيعي و رعايت تناسب تعداد سزارين و زايمان طبيعي تقدير گرديد