بازدید جناب آقای مهندس خاوئی از بیمارستان مردم و نشست با مدیران ارشد بیمارستان