به گزارش روابط عمومی بیمارستان مردم دومینکارگاه مدیریت خطر و بلایا در بیمارستان مردم با حضور اعضای کمیته مذکور برگزار گردید.