به گزارش روابط عمومی بیمارستان مردم کارگاه مدیریت خطر و بلایا در بیمارستان مردم با حضور اعضای کمیته مذکور برگزار گردید.