به مناسبت فرارسیدن ۱۵ آذر و روز حسابدار از پرسنل حوزه مالی بیمارستان مردم تقدیر شد.