تجلیل از پرستاران شیفت عصر و شب بیمارستان مردم در روز پرستار