به گزارش روابط عمومی بیمارستان مردم کارگاه آموزشی احیای پایه با حضور تعدادی از کارکنان در روز دوشنبه برگزار گردید.