دسته‌ها
Uncategorized

بازدید تیم ارزیاب اعتبار بخشی وزارت بهداشت از بیمارستان مردم

براساس برنامه های اعتبار بخشی وزرات بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، تیم ارزیابان اعتبار بخشی وزارتخانه متبوع از بیمارستان مردم بازدید و برنامه های بیمارستان را مورد ارزیابی قرار دادند. به گزارش روابط عمومی، مدیرعامل مرکز ضمن بیان رسالت، چشم انداز و معرفی بیمارستان، گزارش مبسوطی از فعالیت ها و اقدامات انجام شده را به اطلاع ارزیابان اعتبار بخشی رساند. در ادامه گروه ارزیاب اعتبار بخشی وزارت بهداشت ضمن بازدید از بخش های مختلف بیمارستان، وضعیت رعایت استانداردهای اعتبار بخشی را در بیمارستان را مورد ارزیابی قرار دادند.