به گزارش روابط عمومی ، دکتر مایلی رئیس بیمارستان مردم از مهندس زیاری شهردار ناحیه یک منطقه ۱۴ قدردانی کرد.
در این دیدار صمیمی مهندس زیاری شهردار ناحیه یک باجمعی از معاونین خود از بیمارستان مردم بازدید بعمل آوردند در حاشیه این دیدار شهردار ناحیه یک بیان کردند: بیمارستان مردم تنها ظرفیت درمانی فوق تخصصی منطقه ۱۴ محسوب می شود و خدماتی که این مرکز به مردم منطقه ارئه می کند برای منطقه ارزشمند است.
در این دیدار دکتر مایلی ضمن بیان اینکه ظرفیت های دو طرف می تواند تسهیل کننده ارایه خدمات با کیفیت به ساکنین منطقه باشد به مشکلات کمبود فضای داخلی و مشکلات پارکینگ خودرو کارکنان و پزشکان اشاره کردند. در همین خصوص جهت توسعه همکاری و حل مشکلات مباحث مختلفی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت