بازدید هیات مدیره شرکت اسکان ایران از بیمارستان مردم

مهندس هاتف به همراه جمعی از همکاران و مدیران شرکت اسکان ایران از فضای داخلی بیمارستان بازدید کردند.

در این بازدید ظرفیتهای توسعه فیزیکی مرکز مورد ارزیابی قرار گرفت و

پیشنهاداتی ارائه شد.