جلسه هم اندیشی مدیرعامل و تیم اجرایی بیمارستان با پزشکان اورژانس

در این جلسه ضمن تجزیه و تحلیل عملکرد اورژانس بیمارستان، مسائل مختلف مورد بررسی قرار گرفت.