بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي مردم دي ماه ١٤٠١ پس از ارزيابي جامع و دقيق كليه استانداردهاي ابلاغي توسط ارزيابان زبده كشوري ، موفق به کسب رتبه درجه يک اعتبار بخشي باليني با تحقق استاندارد هاي ابلاغي از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با امتيازي بالا شد . عملکرد مطلوب، هم دلي و کوشش تمامي همکاران، پشتيباني هيات مديره محترم، شرکت پايا سلامت سينا و بنياد علوي، در مسير توسعه و تعالي، تصويري مطلوب از بيمارستان مردم به جاي گذاشته است.
اميدواريم جهت ارتقاي ايمني بيماران و بهبود كيفيت خدمات قابل ارائه، در مسيرتوسعه و تعالي بيمارستان مردم پيشرو و نمونه باشيم.