تلفن نوبت دهي درمانگاه هاي تخصصي 38916
خدمات سرپايي قابل ارايه در اين كلينيك به شرح ذيل مي باشد
  • ختنه
  • اكو اطفال
  • اكو قلب جنين