تلفن نوبت دهي درمانگاه هاي تخصصي 38916

این بخش جهت سهولت دسترسی مراجعین و بیماران در طبقه همکف بیمارستان واقع شده است.

...