پزشکان ENT​

NASER
دکتر احمد ناصر شریف
متخصص گوش، حلق و بینی
HASHEMI
دکتر هاشمی
متخصص گوش،حلق،بینی