پزشکان ENT​

دکتر احمد طهماسبی
متخصص گوش، حلق و بینی
دکتر احمد ناصر شریف
متخصص گوش، حلق و بینی
دکتر هاشمی
متخصص گوش،حلق،بینی